CERIM SK s.r.o.

Aby oheň zostal dobrým sluhom

Naše služby

Ochrana pred požiarmi

V zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi má každá právnická osoba ako aj fyzická osoba - podnikateľ určité povinnosti na účely predchádzania vzniku požiaru. Zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi je možné iba osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

Ponúkame Vám výkon technika požiarnej ochrany a tomu prislúchajúce služby:
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
- určovanie miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnch poplachov,
- zastupovanie pri kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru,
- poradenstvo.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje základné podmienky nazaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľom vyplýva povinnosť zabezpečiť činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osobou odborne spôsobilou, tzn. bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikou alebo bezpečnostnotechnickou službou.

Naša spoločnosť Vám ponúka výkon bezpečnostnotechnickej služby ("BTS"). BTS poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zabezpečujeme:
- vypracovanie dokumentácie v oblasti BOZP,
- vykonávanie pravidelných školení zamestnancov,
- vykonávanie kontrolnej činnosti na dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP,
- spisovanie a ohlasovanie pracovných úrazov príslušným orgánom,
- zúčastňovanie sa na kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce),
- vykonávanie poradenských služieb v oblasti BOZP.

Hasiace prístroje a hadicové zariadenia

Zabezpečujeme komplexné činnosti v prípade potreby hasiacich prístrojov a hadicových zariadení. Od dodávky, cez montáž a následné vykonávanie pravidelných kontrol v zmysle platných právnych predpisov.

Prihlásenie