CERIM SK s.r.o.

Aby oheň zostal dobrým sluhom

Úvod

Naša spoločnosť sa zaoberá komplexným riešením v oblasti Ochrany pred požiarmi, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a Pracovná zdravotná služba.

Máme oprávnenie na vykonávanie:
- požiarneho technika,
- bezpečnostného technika,
- autorizovaného bezpečnostného technika,
- bezpečnostnotechnickej služby,
- výchovy a vzdelávania.

Máme kolegov s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Novinkou na základe zmeny zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia platnou od 1.8.2014 je poskytovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov, ktorých zamestnanci patria do kategórie 1 resp. 2 podľa spomínaného zákona.
Prihlásenie